English

Nasze projekty

Redakcja
8 marca 2012

Realizujemy wiele zadań i prowadzimy dużą ilość Projektów mniejszych. Jednakże od lat nieprzerwanie zajmujemy się głównie czterema większymi Projektami, bezpośrednio związanymi z naszymi celami statutowymi, tj. PPPIT, SWOI, WiOO w szkole oraz Spinacz. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tych działań.


Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji (SWOI) jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych. Celem głównym projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dalszym kształceniem informatycznotechnicznym, kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy. W ramach projektu przewiduje się wypracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji uczniów, opartego na Strategii Wolnych i Otwartych Implementacji, przetestowanego i przygotowanego do włączenia w nurt polityki edukacyjnej w Polsce oraz propagowanie nowoczesnych technologii, narzędzi, idei i rozwiązań informatycznych oraz mechatronicznych wśród uczniów i uczennic. Projekt zakłada opracowanie wzorcowych metod i narzędzi wczesnego formowania kompetencji informatyczno-technicznych w oświacie instytucjonalnej, wspieranej aktywnymi formami ustawicznego samokształcenia uczniów i uczennic i zbudowanie ogólnie dostępnej platformy spiralnego transferu wiedzy i umiejętności z dziedzin technicznych jako pomostu międzypokoleniowej współpracy i międzyrówieśniczej koedukacji on-line. Działania projektu mają na celu wykształcenie u uczniów i uczennic umiejętności pracy zespołowej nad projektowaniem, tworzeniem i opisywaniem efektywnych implementacji programistycznych, elektronicznych i mechatronicznych jak też wyrobienie nawyku systematycznego dokumentowania osobistego rozwoju i dorobku w postaci e-portfolio, które w przyszłości służyć może jako dowód posiadania umiejętności istotnych dla gospodarki.

 

 

 

Platforma współpracy Spinacz – internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji. Projekt ma stanowić instrument skutecznej metody na wypracowanie dobrych praktyk trwałego systemu wspierania transferu i komercjalizacji wiedzy. Celem projektu jest upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach w zakresie wolnego i otwartego oprogramowania, powstających w środowisku akademickim i intensyfikowanie współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym. Nieodłącznym elementem celu projektu jest komercjalizacja wyników prac badawczo– rozwojowych z zakresu wolnego i otwartego oprogramowania. Cele będą osiągane przez wspieranie przedsiębiorczości i otwartej innowacyjności poprzez zbudowanie wirtualnej platformy wymiany informacji, która stworzy warunki dla skutecznej komercjalizacji informatycznych wyników prac badawczych i rozwojowych. Jednocześnie Fundacja zamierza wypracować instrumenty, które pomogą w dostosowaniu oferty B+R do aktualnych potrzeb gospodarki oraz ustanowić standardy komunikacji pomiędzy sferą badawczą a przedsiębiorstwami. Projekt jest adresowany w głównej mierze do przedsiębiorców, uczelni wyższych, jednostek naukowo badawczych, pracowników naukowych i pojedynczych twórców oraz instytucji otoczenia biznesu mających swoje siedziby na terenie całego kraju. Strona internetowa projektu: www.spinacz.edu.pl.

 

 

Prawidłowe Przetargi Publiczne IT (PPPIT).

Projekt "Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości" jest odpowiedzią na problem nagminnego naruszania przepisów Prawa Zamówień Publicznych w postępowaniach ogłoszonych na narzędzia informatyczne w Polsce.

Projekt jest o tyle istotny, że obecnie w ogłaszanych przetargach nagminnie naruszane są przepisy PZP m.in. w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Do najpoważniejszych z naruszeń należą m.in.: wskazywanie nazw konkretnych producentów przy zamawianych produktach oraz dokonywanie przez zamawiających zakupu licencji programów bez przeniesienia autorskich praw majątkowych. Brak transparentności w postępowaniach przetargowych i nagminne naruszenie przez zamawiających przepisów PZP ma przełożenie na nieefektywne wydawanie środków publicznych, gdyż ograniczane są zasady uczciwej konkurencji. Problem jest o tyle istotny, że w ostatnich latach intensywnie przebiega informatyzacja administracji publicznej, a wydatki sektora publ. na oprogramowanie i sprzęt informatyczny są na tak wysokim poziomie, że w znaczący sposób kształtują cały rynek IT w Polsce. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie przejrzystości w publicznym procesie decyzyjnym.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w Działaniu”.

 

Wolne i Otwarte Oprogramowanie w Szkole (WIOO w szkole)

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu bez względu na płeć i miejsce zamieszkania dzieci i młodzieży oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez aktywizację uczniów, nauczycieli i szkół do realizacji projektu, co przyczyni się do wyrównania szans uczniów mniej zdolnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów wiejskomiejskich w starcie w dorosłe życie zawodowe i w przyszłym procesie kształcenia. W ramach projektu odbywają się szkolenia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zainteresowanych przeprowadzeniem spotkań, zachęcających do korzystania z wolnego i otwartego oprogramowania (min. Linux, OpenOffice, Firefox, Thunderbird, inne). Prowadzony jest również serwis internetowy www.wioowszkole.org.

: