Przepisy Kodeksu Pracy regulują zatrudnianie osób młodocianych, czyli osób, które ukończyły piętnasty rok życia, a nie przekroczyły osiemnastego roku życia. Nie wolno natomiast zatrudniać osób młodych, poniżej ustalonego w przepisach wieku. Zasadami, jakie trzeba spełnić by móc zatrudnić osobę młodocianą jest ukończenie przez taką osobę, co najmniej ośmioletniej szkoły podstawowej, posiadanie świadectwa lekarskiego, które stwierdza, że praca nie zagraża zdrowiu i życiu młodocianego.

Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko do przygotowania zawodowego. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, a nie ma jeszcze skończonych piętnastu lat, może być zatrudniona w roku kalendarzowym, w którym ten wiek kończy. Osoba, która nie ukończyła piętnastu lat, i która nie ukończyła również ośmioletniej szkoły podstawowej może być zatrudniona w formie przyuczenia do konkretnej pracy. Zawarcie umowy z taką osobą jest możliwe tylko wtedy, gdy jest na to zgoda opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego oraz, gdy ta osoba ma pozytywną opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także zezwolenie dyrektora szkoły, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Osoba młodociana, która ukończyła piętnasty rok życia, natomiast nie ukończyła szkoły podstawowej ośmioletniej, która spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, może być po ukończeniu przez nią przygotowania zawodowego i przyuczenia do pracy, zawarta również umowa o pracę, która ma na celu przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, za którą przysługuje wynagrodzenie, ustalone w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów.

Pracodawca, który zatrudnia osobę młodocianą musi zapewnić jej odpowiednią opiekę oraz pomoc, a także przystosować ją do dobrego i właściwego wykonywania pracy i powierzonych obowiązków. Umowa o pracę z młodocianym może być podpisana w celu przygotowania zawodowego i powinna ona określać rodzaj przygotowania zawodowego (tj, czy jest to nauka zawodu czy przyuczenie do wykonywania danej pracy), czas jej trwania, sposób dokształcenia oraz wynagrodzenie. Możliwe jest rozwiązanie takiej umowy za wypowiedzeniem, gdy osoba nie wypełnia obowiązków wynikających z umowy, pracodawca likwiduje zakład lub upada, zakład pracy zostaje zreorganizowany i uniemożliwia to kontynuowanie przygotowania zawodowego oraz po stwierdzeniu nieprzydatności młodocianego do pracy.

Pracownik ma natomiast obowiązek dokształcać się do ukończenia osiemnastego roku życia. Pracodawca ma obowiązek zwolnić od pracy osobę młodocianą, gdy potrzebuje czas na szkolenia i dokształcanie się. Osoba młodociana zgodnie z przepisami może być zatrudniona do wykonywania lekkich prac, które nie są dla niej zagrożeniem. Pracodawca ustala harmonogram pracy młodocianego, jednocześnie uwzględniając jego harmonogram nauki i zajęć szkolnych. Tygodniowy wymiar racy młodocianego, gdy odbywa on również zajęcia szkolne nie może przekraczać dwanaście godzin. Natomiast w dniu uczestnictwa w zajęciach szkolnych, wymiar czasu pracy młodocianego, nie może przekraczać dwóch godzin.

Dobowy wymiar czasu pracownika młodocianego do szesnastego roku życia, nie może przekraczać sześciu godzin, powyżej szesnastego roku życia ośmiu godzin na dobę. Gdy czas pracy jest dłuższy niż cztery i pół godziny pracodawca ma obowiązek dać pracownikowi przerwę do trzydziestu minut, która jest wliczana do czasu pracy. Przed przystąpieniem do pracy pracownik musi odbyć badania wstępne, a także musi poddawać się podczas pracy badaniom okresowym i kontrolnym.

Pracodawca musi powiadomić pracownika i przekazać mu informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą, musi również zagrożenia przedstawić przedstawicielowi ustawowemu osoby młodocianej. Pracodawca nie może zatrudniać pracownika w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych zgodnie z przepisami. Ponadto młodociany pracownik uzyskuje prawo z upływem sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy prawo do urlopu w wymiarze dwunastu dni roboczych, natomiast dwadzieścia sześć dni roboczych po roku pracy.

Dodaj komentarz