Kodeks Pracy reguluje kwestie związane z odpowiedzialnością pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Grzywna w kwocie od tysiąca do trzydziestu tysięcy złotych przysługuje za wykroczenia tj. zawarcie umowy cywilnoprawnej, tam gdzie przepisy mówią o konieczności zawarcia umowy o pracę, za niezawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej o zawarciu umowy o pracę oraz przyczyn zawarcia umowy do pięciu dni roboczych od zawarcia tej umowy z pracownikiem.

Za nie potwierdzenie na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy, a także za wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia naruszając rażąco przepisy prawa. Grzywna grozi również za stosowanie wobec pracowników kar innych niż te, które przewidziane są w przepisach prawa oraz za nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej i nie przechowywanie dokumentacji pracowniczej przez okres zawarty w przepisach lub za przechowywanie tej dokumentacji w miejscu, które grozi ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. A także wtedy gdy naruszone zostają przepisy o uprawnieniach pracowników, które związane są z rodzicielstwem oraz zatrudnieniem osób młodocianych.

Również w sytuacji, gdy pracodawca nie wypłaca terminowo wynagrodzenia lub bezpodstawnie go obniża, a także gdy nie udziela pracownikowi przysługującemu mu urlopu wypoczynkowego, obniża wymiar tego urlopu lub nie wydaje świadectwa pracy w terminie, podlega karze od tysiąca złotych do nawet trzydziestu tysięcy złotych. Tej samej wysokości kary podlega, pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie wykonuje orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy.

Grzywna w tej wysokości nakładana jest też na osoby odpowiedzialne za zapewnienie stanu bezpieczeństwa oraz higieny pracy, nie przestrzegające tych przepisów oraz niezapewniające bezpieczeństwa budynków, maszyn, a także gdy wbrew obowiązkowi nie zawiadamiają właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy.

Natomiast w sytuacji gdy pracownik, jest osobą wobec której toczy się postępowanie egzekucyjne świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności z budżetu państwa w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalegania przez niego ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż trzy miesiące, pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od tysiąca pięćset zł do czterdziestu pięciu tysięcy zł.

Dodaj komentarz